Nye vand- og varmemålere

Opdatering på udskiftning af nye vand- og varmemålere.

På sidste generalforsamling blev det besluttet at udskifte vand- og varmemålerne i huset.

Årsagen til udskiftningen er, at varmemålernes batteri simpelthen ikke kan holde mere end 10 år, og at vandmålere gradvist bliver misvisende.

Foreningen har efter generalforsamlingen indgået aftale med Techem om opsætning af nye målere i stedet for de gamle ISTA målere. Målerne planlægges at blive udskiftet fra mandag

d. 9. januar til tirsdag d. 17. januar (en foreløbig detaljeret plan for udskiftningen er vedlagt). De nye målere er af en type, som aflæses elektronisk, så man fremover ikke skal have adgang til lejlighederne for at lave den årlige aflæsning.

I hver lejlighed findes der en lem til installationsskakten i badeværelset. De målere, som skal skiftes, findes lige bag lemmen. Det er helt nødvendigt, at Techem får adgang til badeværel set på de angivne tidspunkter, og at man har ryddet af foran lemmen, så teknikerne kan komme til.

Har man ikke selv mulighed for at være til stede og lukke op, må man låne nøglen til en anden, som kan give adgang.

Der vil ca. en uge før installationen blev sendt endnu en advisering, idet Techem vil omdele en seddel om installationen til hver enkelt lejlighed. Af sedlen vil fremgå, at man på forhånd kan udlåne nøglen til lejligheden til den ansvarlige tekniker.

Det er aftalt med viceværten Jan Meincke (telefon 40 36 63 35 eller mail Meinckes@mail.dk), at de vil give ejendommen særlig opmærksomhed i installationsperioden.

Endelig vil bestyrelsen følge tæt op på fyrbs@administrationdanmark.dk for spørgsmål til eller problemer med udskiftningen af målerne.

Foreløbig plan for udskiftning kan ses her: Link

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nye vand- og varmemålere

Administrationen har indgået en aftale med Techem om vand- og varmemålere, samt opsagt den nuværende aftale med Ista. Der holdes et opstartsmøde i uge 1, og selve installationen foregår fra d. 8. januar til d. 20. januar.

I perioden skal vi have adgang til alle lejligheder, da Techem skal installere nye vandmålere via lågen i badeværelset. De enkelte beboere skal give firmaet adgang til lejligheden på en bestemt dag/alternativt udlevere en nøgle til bestyrelsen.

Nærmere info følger.

Cykel- og P-kælderoprydning 2016

Fyrholms bestyrelse gennemfører også i år en cykeloprydning. Cykeloprydningen omfatter alle cykler på Fyrholms område dvs. både i gården og i kælderen.

I denne kuvert er vedlagt 4 røde elastikbånd, som skal sættes på de cykler, som ikke skal fjernes. Elastikbåndene skal sættes på cyklerne, så de er synlige f.eks. på cykelstyret, på saddelpinden eller på bagagebæreren – et bånd pr. cykel. Bånd på cyklerne fra sidste år er blevet fjernet.

De cykler som søndag d. 27. november kl. 12.00 ikke har et rødt elastikbånd påsat vil blive fjernet. De fjernede cykler vil i første omgang blive stillet i kælderen for herefter at blive fjernet helt af Københavns Politi.

Er der behov for flere elastikbånd vil der hænge ekstra på opslagstavlen i jeres opgang.

Fra Fyrholms husorden:

Parkering af cykler må kun ske i ejendommens anviste cykelstativer. Cykler, der ikke holder i de definerede områder vil blive fjernet af ejerforeningen. Bestyrelsen har endvidere fuldmagt til periodisk at gennemføre en cykeloprydning/bortskaffelse af ubenyttede cykler.

Oprydning i P-kælderen

I år vil bestyrelsen også rydde op i P-kælderen. Flere og flere beboere henstiller ting i

P–kælderen blandt bilerne. Dette er til gene for rengøringen og udgøre en potentiel brandfare. Ting og sager som er henstillet blandt bilerne skal således også være flyttet senest søndag d. 27. november. Genstande som efter denne dato ikke er flyttet, vil blive fjernet af viceværten.

Fra Fyrholms husorden:

Al anden anvendelse af P-kælderen, herunder ophold, leg samt henstilling/opmagasinering af nogen form for genstande i P-kælderen er ikke tilladt.

 Bestyrelsen håber på forståelse for behovet for cykel- og P-kælderoprydningen.

Med venlig hilsen

Fyrholms bestyrelse

Cykeloprydning 2015

Fyrholms bestyrelse gennemfører også i år en cykeloprydning. Cykeloprydningen omfatter alle cykler på Fyrholms område dvs. både i gården og i kælderen.

I denne kuvert er vedlagt 4 røde elastikbånd, som skal sættes på de cykler, som ikke skal fjernes. Elastikbåndene skal sættes på cyklerne, så de er synlige f.eks. på cykelstyret, på saddelpinden eller på bagagebæreren – et bånd pr. cykel. Bånd på cyklerne fra sidste år er blevet fjernet.

De cykler som søndag d. 6. december kl. 12.00 ikke har et rødt elastikbånd påsat vil blive fjernet. De fjernede cykler vil i første omgang blive stillet i kælderen for herefter at blive fjernet helt af Københavns Politi.

Er der behov for flere elastikbånd kan de hentes hos Rasmus Poulsen, Ben Websters Vej 138, 2 nr. 14. Ekstra elastikbånd vil også hænge på opslagstavlen i jeres opgang.

Fra Fyrholms husorden:

Parkering af cykler må kun ske i ejendommens anviste cykelstativer. Cykler, der ikke holder i de definerede områder vil blive fjernet af ejerforeningen. Bestyrelsen har endvidere fuldmagt til periodisk at gennemføre en cykeloprydning/bortskaffelse af ubenyttede cykler.

Bestyrelsen henviser beboerne til at benytte cykelstativerne som er i gården til cykelparkering, og helt undgå at parkere op af husmurene og granitstenene som omgiver gårdhaven. Ved cykelparkering op af husmurene risikeres det at facaden ødelægges, hvilket kan medføre en bekostelig reparation.

Bestyrelsen håber på forståelse for behovet for en cykeloprydning, og at beboerne også er villige til at få gården til at fremstå pæn og ordentlig hvad angår cykelparkering.

Med venlig hilsen

Fyrholms bestyrelse

 

Vedrørende leje af p-pladser under EF Fyrholm

På den ordinære generalforsamling i 2015 blev det besluttet, at lejen for parkeringspladser skulle stige samtidig med at momspligten bortfalder.

Den nye kvartalsvise lejepris i parkeringskælderen udgør pr. 1. januar 2016 følgende:

Leje/kvt.MomsI altTillæg 2%Ny leje/kvt.
Almindelig p-plads1.694,00423,502.117,5042,352.159,85
Mini p-plads848,00212,001.060,0021,201.081,20
Lille p-plads186,0046,50232,504,65237,15

Lejernes samlede betaling stiger således alene med den i kontrakten anførte stigning på 2 %, som det sker hvert år den 1. januar.

Opkrævede depositum for leje og fjernbetjeninger vil samtidig blive tilbageført pr. 31. december 2015 samtidig med at de bliver genopkrævet pr. 1. januar 2016, så det samlede nye momsfrie depositum er det samme som det gamle depositum med tillæg af moms.

Venlig hilsen Administration Danmark

Dorthe Q. Hansen

Administrator

Legepladsen er lukket mens den opdateres!

Imorgen onsdag klokken 8.00 kommer en montør fra Kompan og installerer vores nye legeredskab samt reparerer faldunderlaget på legepladsen. Oprindelig skulle vi montere det selv, men vi fik forhandlet montering med i prisen efterfølgende. Imens montøren er igang kan legepladsen ikke benyttes. Installationen tager 1-2 dage.

De 2 mindre redskaber der fjernes, placeres i kælderen hvorefter bestyrelsen kan beslutte hvad der skal ske med dem.

Vedhæftet er en lille inspirationsvideo med tricks som både voksne og børn kan kaste sig over. 

https://www.youtube.com/watch?v=zdsxos9YdxE

Find det indre legebarn frem og hav en god sommer.

Rensning af ventilationskanaler/ Cleaning of ventilation system

Kære Naboer

Nogle beboere oplever støjgener ved vores ventilationssystem. Derfor har bestyrelsen rådført sig med eksperter, der kan kaste lys over årsagsforklaringer og mulige løsninger. En indledende rapport anbefaler en række tiltag, som vi har behov for jeres hjælp til at afprøve.

Vores system er kort fortalt skruet sådan sammen, at det fungerer mest optimalt, hvis alle lejligheders ventilationskanaler er helt åbne. Når disse kanaler blokeres i enkelte lejligheder, så betyder det øget træk på kanalerne i andre lejligheder.

Derfor vil vi gerne bede ALLE beboere om at udføre følgende tiltag. Hvis vi alle gør det, får vi det reelle billede af hvordan systemet lyder, når alle kanaler er åbne.

Tiltag:

1: Beboerne skal rense fedtfiltrene i emhætterne. Dette gøres lettest ved at tage dem ud (kan typisk demonteres ved at skubbe dem til siden, hvorved de kan listes ud) og vaske dem op i en opvaskemaskine på højeste temperatur. NB! Ifald filtrene er meget snavsede, skal opvaskemaskinen måske have en rens bagefter.

2: Udsugningsarmaturer på badeværelset demonteres og renses – de kan eventuelt vaskes i en opvaskemaskine. Alternativt skal armaturer vaskes mens monteret.

3: Eventuelle blændinger/afpropninger (fx køkkenruller, sokker m.m.) af udsugninger fjernes. Udsugningen må aldrig blokeres.

4: Alle indsugningskanalerne i vores vinduesrammer skal være åbne hele tiden.

Venlig hilsen

Fyrholms bestyrelse

Find en billedvejledning til rengøringen her: Vejledning til at finde og rense ventilationskanaler

Dear Neighbors

Some residents experience noise pollution from our ventilation system. The board has therefore conferred with experts in the field to find out what causes the noise and if we could in any way solve it. A preliminary report recommends a number of actions that we need your help to test.

Briefly the ventilation is constructed in such a way that it functions optimally if the ventilation channels in all apartments are unblocked. When these channels are blocked it means that there will be more pull on the channels in other flats.

Therefore we would like to ask ALL inhabitants to implement the following actions. If we all do it, we will learn how much noise the system makes, when all channels are open.

Actions:

1: Inhabitants should clean the grease filters in the exhaust hoods in the kitchen. This is most easily done by extracting them (most often done by pushing it to the side, whereafter it can be lifted out) and washing it in the diashwasher on the highest temperature. NB! If the filters are very dirty, the dishwasher might need a cleaning program after wards.

2: Exhaust devices in the bathrooms should be dismantled and cleaned. It can be washed in a dishwasher. Alternatively the collars can be washed while mantled.

3: Any objects covering or blocking the ventilation channels should be removed (Objects could be kitchen rolls, socks etc.). The ventilation can never be blocked.

4: All venting channels in our window frames should be open at all times.

Find a visual guide of how to clean the ventilation here: Visual guide to cleaning ventilation

Best regards

The board of Fyrholmen