Vedtægter for Fyrholm Kajaklaug

§ 1: NAVN OG HJEMSTED
Laugets navn er Fyrholm Kajaklaug, stiftet den 25. august 2008 og har hjemsted på
Sluseholmen, Kongens Enghave, 2450 København S.

§ 2: FORMÅL
Fyrholm Kajaklaug har til formål at give medlemmerne mulighed for virke og kammeratligt samvær i Københavns Havn, samt udnytte de aktiviteter som den maritime beliggenhed giver mulighed for.

§ 3: INDMELDELSE
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til Fyrholm Kajaklaugs bestyrelse, og denne afgør om ansøgeren kan optages som medlem. Lauget er forbeholdt beboere i Ejerforeningen
Fyrholm. Udmeldelse skal ske skriftligt med én måneds varsel og er gældende fra årets
udgang. Der kan således ikke ske hel eller delvis refusion af kontingent ved udmeldelse
midt i sæsonen.

§ 4: VEDTÆGTERNE
Medlemmerne skal overholde Laugets vedtægter samt respektere bestyrelsens beslutninger.
Nye medlemmer indestår ved udfyldelse af indmeldelsesblanketten for, at samtlige
medlemmer af deres husstand er indforstået med indholdet af vedtægterne.

§ 5: KONTINGENT
Der skal betales et årligt kontingent per lejlighed for at være medlem af Fyrholm Kajaklaug.
Dette kontingent er gældende for alle beboere i lejligheden. Det årlige kontingent trækkes
over ejerforeningsbidraget i årets første kvartal. Bestyrelsen kan give et medlem henstand
eller hel/delvis fritagelse for kontingent, hvis særlige forhold taler herfor.

§ 6: ØKONOMI
Laugets økonomi baserer sig på medlemmernes kontingentindbetalinger, samt eventuelle
sponsorater. Ved stiftelsen yder Ejerforeningen Fyrholm Lauget et lån på anfordringsvilkår.
Ejerforeningen har yderligere stillet et rum i kælderen til rådighed for Lauget.
Ejerforeningen kan beslutte, at der betales leje på almindelige vilkår for brugen af rummet,
ligesom ejerforeningen kan opsige lejemålet med det ifølge loven lavest mulig varsel, dog
mindst 6 måneder.
Det årlige kontingent skal fastsættes efter, at Lauget skal have en bæredygtig økonomi.
Heri ligger, at Lauget ikke har til formål at være overskudsskabende, men dog at være i
stand til at henlægge tilstrækkelige midler til at betale sine lån ud samt til køb af nye
redskaber. Bestyrelsen stiller forslag på den ordinære generalforsamling vedrørende
kontingentets størrelse under hensyn til ovenstående retningslinjer.

§ 7: REGNSKABSÅRET
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 8: HÆFTELSE OG BEMYNDIGELSE:
Lauget tegnes af Laugets formand. Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med den
til enhver tid værende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Klubbens bestyrelse er bemyndiget til evt. at optage lån.

§ 9: BETINGELSER
Det er en betingelse for medlemskab, at medlemmer af kajaklauget altid ifører sig en
redningsvest, når de er ude på vandet. Medlemmerne er selv ansvarlige for indkøb af
redningsveste, dog vil der ved stiftelse af Lauget være indkøbt et mindre antal
redningsveste til medlemmernes afbenyttelse.

§ 10: ORDINÆR GENERALFORSAMLING:
Ordinær generalforsamling afholdes i marts/april måned, skal indkaldes med mindst 14
dages varsel og kan lovligt indkaldes over mail. Det er medlemmernes eget ansvar at sørge
for, at bestyrelsen til enhver tid er i besiddelse af medlemmets mailadresse.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig alene ved det antal stemmeberettigede
medlemmer, der er mødt. Beslutning sker ved simpelt stemmeflertal. For at være
stemmeberettiget kræves personligt fremmøde og at man ikke står i restance til klubben.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før den
berammende dato for generalforsamlingen.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for sæsonen, samt planer for den nye sæson
3. Kassereren fremlægger regnskab, evt. justering af budget for indeværende år samt
budget for det kommende regnskabsår
4. Godkendelse af kontingent for næste år
5. Vedtægtsændringer
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Evt. valg til diverse udvalg
11. Evt.

§ 11: BESTYRELSEN
Bestyrelsen består af 3 medlemmer samt 1 suppleant, der alle vælges på den ordinære
generalforsamling for ét år ad gangen. Såfremt der ikke forefindes en suppleant, er
bestyrelsen selvsupplerende i perioden frem til næste generalforsamling.

§ 12: UDELUKKELSE
Medlemmer som gentagne gange overtræder Laugets vedtægter og regler eller undlader at
efterkomme bestyrelsens forskrifter, kan udelukkes af Lauget. Beslutning herom tages af
bestyrelsen, og kan kun tages såfremt det pågældende medlem har modtaget en skriftlig
advarsel. Dette kan lovligt ske via mail.

§ 13: NØGLER TIL KAJAKRUM
Der kan højest udleveres en nøgle per lejlighed. Ved bortkomst af nøglen betales et gebyr
til Lauget på kr. 300.

§ 14: AFLÅSNING AF KAJAKRUM
Medlemmerne er ansvarlige for at kajaklaugets lokale i p-kælderen altid er aflåst.

§ 15: ERSTATNINGSPLIGT
Skader på kajakker samt udstyr skal øjeblikkeligt underrettes til bestyrelsen og erstattes af
medlemmet som havde kajakken i sin varetægt på tidspunktet for skaden indtræden. Et
eventuelt erstatningsansvar for tredjemand som er skadevolder, er Lauget uvedkommende
og er alene et anliggende mellem medlemmet som havde kajakken i sin varetægt og
pågældende tredjemand. Medlemmerne er indforståede med, at sejlads med kajak er på
eget ansvar, og Fyrholm Kajaklaug kan følgelig ikke gøres økonomisk ansvarlig for skade
medlemmerne påfører sig i forbindelse med deres udfoldelser i Lauget.

§ 16: ALDERSBEGRÆNSNING
Børn under 15 år må kun benytte kajakkerne såfremt de er ledsaget af en voksen.

§ 17: VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPHØR
Enhver ændring eller tilføjelse til disse vedtægter kræver godkendelse på
generalforsamlingen. Vedtægtsændringer foretages med almindeligt flertal af de fremmødte medlemmer. Dog kræver beslutning om klubbens ophør, at mindst halvdelen af samtlige klubbens medlemmer stemmer for.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. august 2008

Læs den i PDF-version

Skriv et svar